Печат
ПДФ

Комплексно обслужване от Служба по трудова медицина

stm

Комплексното обслужване от Служба по трудова медицина включва следните дейности:

1. Консултантска и специализирана помощ за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

2. Извършване на наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние, във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези служители, които са с повишена чувствителност и намалена резистентност, при следния обхват:

 • Консултиране и подпомагане на работодателя, при организирането на:
 • Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа
 • Периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.
 • Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
 • Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
 • Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;
 • Обобщен анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд, въз основа на:
 • Резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
 • Информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
 • Информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
 • Информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
 • Информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия;


3. Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените профилактични медицински прегледи.

4. Изготвяне здравни досиета на електронен и хартиен носител за проследяване здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд.

5.
Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.

6. Предлага организационни, технически и др.решения за подобряване състоянието на работната среда;

7. Консултира и подпомага работодателя и КУТ/ГУТ в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване и поддържане на  здравословни условия на труд;

8. Участие при разследване на настъпили трудови злополуки;

9. Съдействие при подготовка на документите за трудова злополука, в т.ч. протокол от разследване, декларация и др.;

10. Съдействие при изработване на изискващата се документация при професионални заболявания и при представяне на ТЕЛК.

11. Съдействие при разработване на списък за полагащите се лични предпазни средства и работно облекло;

12. Консултиране и подпомагане на работодателя при изпълнение на дадените му предписания от Инспекцията по труда.

Във всяко предприятие, което Службата по трудова медицина започва да обслужва, се осъществява цялостна оценка на организацията на дейността за БЗР във всички направления.

На основата на направения анализ  на дейността за БЗР, специалистите от СТМ оказват помощ на длъжностните лица от обслужваното предприятие при разработването и прилагането на вътрешните документи за управление на дейността.