Печат
ПДФ

Обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве при работа

obuchenie

  • Организиране обучение на Комитетите /групите/ по условия на труд с издаване на удостоверения за завършен курс, съгласно Наредба N4/98г.
  • Ежегодно обучение по Наредба N РД-07-2/16.12.09г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в сила от 01.01.10г на:
  • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • длъжностните лица и специализираните служби по чл.24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
  • лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • Членовете на комитета/групата по условия на труд;
  • Организиране и провеждане обучение на работници и служители по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

Обучението по безопасност и здраве при работа има за цел:

  • Усвояване  на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и   здраве при работа;
  • Усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд;
  • Поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната професия.